Για την πλοήγηση


Εργοθεραπεία


Η εργοθεραπεία για παιδιά στοχεύει στη διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου, ώστε αυτό να λειτουργεί ανεξάρτητο στο σπίτι, στο σχολείο, στην παιδική χαρά και την υπόλοιπη κοινότητα. Η θεραπεία πραγματοποιείται μέσω της χρήσης έργων, δηλαδή σκόπιμων δραστηριοτήτων και ασχολείται με τρεις τομείς:

Α) Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής

Β) Παιχνίδι

Το παιχνίδι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη ενός παιδιού γιατί μέσα από αυτό το παιδί μαθαίνει να μαθαίνει. Ο εργοθεραπευτής εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να παίζει, τις προτιμήσεις του, τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα παιχνίδια και τις ιδέες που έχει για να δημιουργήσει ή να παίξει ένα παιχνίδι. Επίσης, μέσα από το παιχνίδι παρατηρούνται η ικανότητα του παιδιού να κινηθεί στο χώρο, να παρακολουθήσει παιχνίδια που κινούνται, να ακολουθήσει κανόνες κ.α.  Τέλος, το παιχνίδι προετοιμάζει το παιδί σε όλες τις δεξιότητες που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα του σχολείου.

Γ) Σχολικές Δραστηριότητες 

Οι σχολικές δραστηριότητες αναφέρονται στις ικανότητες που πρέπει να έχει ένα παιδί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου του. Ο θεραπευτής εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα εργαλεία γραφής, να εστιάζει την προσοχή του στο μάθημα, να διαβάζει, να αντιγράφει κ.α  Τέλος, παρατηρεί την κατανόηση και απομνημόνευση των μαθηματικών κανόνων, την αποστήθιση κειμένων και την σωστή συμμετοχή στο μάθημα της γυμναστικής.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - S.I. (Sensory Integration

Θεραπευτικό αντικείμενο της εργοθεραπείας  αποτελεί και η  αισθητηριακή ολοκλήρωση. Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε σε μια διαδικασία που αφορά στην επεξεργασία και οργάνωση των αισθητηριακών ερεθισμάτων που δέχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Πρόωρα βρέφη, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, αναπτυξιακές διαταραχές ή εγκεφαλικές βλάβες συχνά παρουσιάζουν δυσλειτουργία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, εμφανίζοντας έτσι διαταραχές στην ανάπτυξη και στην συμπεριφορά. Η εργοθεραπεία με το θεραπευτικό πρόγραμμα της αισθητηριακής ολοκλήρωσης βοηθάει το άτομο να επεξεργάζεται και να οργανώνει τα αισθητηριακά δεδομένα, μαθαίνοντας να συντονίζει και να ελέγχει την αντίδραση και συμπεριφορά του. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από πιστοποιημένο θεραπευτή που έχει ειδικευτεί σε αυτή την θεραπευτική μέθοδο.